SEZNAMTE SE S NAŠÍ EXPOZICÍ

PŘÍRODA BENÁTECKA

Expozice z roku 1997 je věnovaná přírodě regionu. Přibližuje živočichy i rostliny, které lze najít v okolí řeky Jizery. Expozici doplňují také atraktivní exponáty zvířat, minerály a zkameněliny. V nedávné době byla expozice obohacena o badatelský slovník – Návrat zubrů a divokých koní do volné přírody u Benátek nad Jizerou.

PÁNI Z DRAŽIC

Další část expozice je věnovaná pánům z Dražic – významné šlechtické rodině, s jejíž historií je spojen samotný počátek Benátek a Benátecka. Rod, který používal jako erbovní znamení zlatou větvičku vinné révy se třemi lístky na modrém poli, spojil svůj vzestup se službou panovníkovi a církvi. Rod nejvíc proslavil Jan IV. z Dražic, v letech 1301-1343 pražský biskup. Se jménem dalšího z Janů z Dražic, je spojována listina datovaná do let 1340-1349, kterou přenesl městské právo ze Starých Benátek na kopec nad Jizerou. Tato listina je považována za první dokument, který se prokazatelně vztahuje  k nynějším Benátkám.

TYCHO BRAHE A BENÁTKY

Expozice připomíná osobnost významného fyzika a astronoma Tycha Brahe, který v letech 1599-1600 pobýval na benáteckém zámku. Kvůli jeho pobytu a především pro jeho astronomická bádání byly ve druhém patře zámku, kde pobýval i se svou rodinou, provedeny četné stavební úpravy. V několika místnostech byly také instalovány astronomické přístroje a byla zde zřízena i chemická laboratoř. Podle tradice prováděl Brahe svá pozorování v patře zámku v místnosti s vysokým oknem, kde jeho práci dodnes připomíná „benátecký“ poledník. Odkazu Tychona Brahe je v benáteckém muzeu věnována i interaktivní expozici o pravěké a středověké astronomii.

JAN Z WERTHU – generál třicetileté války

Návazná část expozice připomíná osobnost Jana z Werthu, který Benátky získal v roce 1647 za své zásluhy na válečném poli třicetileté války. Právě za Jana z Werthu došlo k poslední velké přestavbě benáteckého zámku, kdy k němu bylo doplněno barokní, nynější průčelní křídlo.

PAMĚTNÍ SÍŇ RODINY BENDŮ A PAMĚTNÍ SÍŇ BEDŘICHA SMETANY

Tyto části expozice připomínají benátecké rodáky skladatele Jiřího Antonína Bendu a jeho bratra, taktéž skladatele a houslového virtuosa období klasicismu Františka Bendu. Druhá pamětní síň je věnována osobnosti dalšího hudebního skladatele – Bedřicha Smetany, který na benáteckém zámku působil v letech 1844-1847 jako učitel hudby v rodině Thun-Hohensteinů.

JAROSLAV VANCL – MERKUR

Dlouhodobá výstava věnovaná benáteckému rodákovi Jaroslavu Vanclovi a jeho proslulé kovové stavebnici Merkur. Výstava byla zapůjčena od největšího sběratele v České republice pana Jiřího Mládka.

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracování

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání.

Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Zásady platí pro společnost:
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

Staroměstské náměstí – Hrad 1
Tel.: +420 326 325 616
info@muzeummb.cz

Muzeum Mladoboleslavska, p. o. stanovilo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.
a) Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
b) Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti
c) V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu jakékoliv spolupráce nebo komunikace s Muzeem Mladoboleslavska, p. o., případně během prohlížení našich webových stránek, případně při poptávání či využívání našich služeb a naší nabídky, rozdělujeme do dvou skupin:
I.1.Anonymizované
II.2.Neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti.

Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo a datum narození, telefonní kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, státní příslušnost, čísla dokladů, marketingové fotodokumentace, kamerové záznamy potřebné k ochraně zdraví a majetku, údaje jejichž zpracování nám ukládá zákon, poučení zaměstnanců, kopie dalších osobních dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci dle souladu s dodržováním ochrany osobních údajů. Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům, zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu, která je nezbytně potřebná pro účely, za kterými byly údaje shromážděny.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran:
V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.

Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit:

a) Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adrese info@muzeummb.cz  či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
b) Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
c) Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním Vašeho nesouhlasu na e-mail:  info@muzeummb.cz.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 24. 5. 2018