Archeologická památková péče

odborný dohled při stavbách na území okresu Mladá Boleslav

Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon) ukládá stavebníkům již v době přípravy stavby oznámit a následně umožnit archeologický výzkum na dotčeném území. Nesplnění této zákonné povinnosti může být pokutováno a také může znamenat nesouhlasné stanovisko s kolaudací stavby. Doporučujeme proto včasné oznámení záměru příslušnému archeologickému pracovišti (viz dále; plné znění památkového zákona zde: http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/20_1987_Sb.pdf ).

Archeologické pracoviště Muzea Mladoboleslavska zajišťuje dohled na stavbách jen v případě tzv. občanské výstavby (zejména novostavby soukromých rodinných domů). Tuto službu není soukromý stavebník povinnen hradit. Archeologický dohled při investorských stavbách je třeba objednat v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze http://www.uappsc.cz/pro-stavebniky/

Kontaktní údaje pro občanskou výstavbu:
Žádost se stručným popisem stavby, parcelním číslem, katastrálním územím a Vaší adresou a telefonním číslem zasílejte buď elektronicky na adresu filip.krasny@muzeummb.cz nebo na adresu:
Muzeum Mladoboleslavska,
Hrad 1 –  Staroměstské náměstí
archeologické oddělení
Mladá Boleslav 293 01

V případě potřeby konzultace volejte na +420 728 616 972, archeolog
Mgr. Adam Kout.