Muzeum Mladoboleslavska

kol. autorů, Chráněná příroda Mladoboleslavska

Cena 440,-

Jedinečná kniha, kterou vydalo ČSOP Klenice, je věnovaná chráněným územím Mladoboleslavska. Zájemci o publikaci se mohou těšit na 248 barevných autentických fotografií zachycujících krajinu, významné rostliny, živočichy a houby vybraných území. V knize jsou zahrnuta přírodovědně nejcennější území, která na Mladoboleslavsku můžete navštívit.

kol. autorů, Kamenné dědictví

Cena 395,-Kč

Publikace představuje historii soch a plastik v Mladé Boleslavi a je doplněna velkým množstvím historických i současných snímků.

kol. autorů, Lidové stavby Středočeského kraje

Cena 350,-

Středočeský kraj, uprostřed země s Prahou ve svém středu je místem, kde se setkávaly, střetávaly, utvářely i vyzařovaly různorodé kulturní proudy. Historický vývoj zde vytvořil nesmírnou bohatost regionálních typů i lokálních forem lidových staveb a použitých druhů stavebních materiálů a konstrukcí. Celé toto cenné kulturní dědictví přibližuje textem a především obrazem tato kniha.

Pověstné báchorky Podbezdězí zaznamenané J. E. Konopasem

Cena 150,-

Soubor pověstí a příběhů, které v severovýchodní části Mladoboleslavska zaznamenal sudoměřský písmák Jan Evangelista Konopas (1833-1909).

kol. autorů, Pověstné báchorky z Mladé Boleslavi

Cena 35,-Kč

Publikace dokumentuje památky ústní lidové epické tradice, tj. pověsti a pověstné příběhy, které se uchovaly v ústní tradici, dobových záznamech či v odborné literatuře.

Četnické historky

Cena 90,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenným výstavám, které se uskutečnily v Muzeu Mladoboleslavska v roce 2019 představuje reálné kriminální kauzy z Mladoboleslavska, Bělska a Benátecka, které ve 20. a 30. letech 20. století řešilo místní četnictvo.

Sylva Městecká, Jak šel čas Jaselskou ulicí

Cena 120,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenné fotografické výstavě, která je věnovaná proměnám Jaselské ulice od 90. let 19. století do 90. let 20. století.

Filip Krásný, Chlum v dávnověku

Cena 90,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, která se konala v Muzeu Mladoboleslavska v létě 2018. Výstava představila archeologické nálezy a objevy z hřebene přírodního parku Chlum a také unikátní trojrozměrnou rekonstrukci hradiště na Švédských šancích.

Václav František Rudolf, Staré obrázky boleslavské

Cena 300,-Kč

Nové vydání čtivé knihy mladoboleslavského rodáka V. Fr. Rudolfa o životě v Mladé Boleslavi v 50. a 60. letech 19. století. Kapitoly původního textu popisující nejen samotné město, ale také vzhled tehdejší domácnosti, místní hospůdky, rázovité postavičky, řemeslníky, školy, zábavy apod. jsou doplněny vysvětlujícími poznámkami k dobovým výrazům a již neznámým pomístním názvům. Kniha je opatřena obrazovou přílohou a dobovým plánem města.

kol. autorů, Mladoboleslavsko a vznik Československa

Cena 130,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě připomínající sté výročí vzniku republiky a roli legionářů. Publikace byla vydána ve spolupráci s Československou obcí legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav a Státním okresním archivem Mladá Boleslav.

kol. autorů, Srpnové dny 1968 v Mladé Boleslavi

Cena 30,-Kč

Publikace vzniklá jako výsledek studentského projektu, jehož cílem bylo shromáždit vzpomínky pamětníků na srpen 1968.

Náčrtník J. E. Konopase

Cena 499,-Kč

Drobná knížka obsahuje výběr z kreseb sudoměřského písmáka Jana Evangelisty Konopase, na nichž zachytil známé hrady a zámky nejen z okolí Mladé Boleslavi.

kol. autorů, Boleslavica ´19-20

Cena 160,-Kč

Sborník příspěvků z dějin Mladoboleslavska. Z obsahu: Pro dítě vlast a národ - počátky mladoboleslavské dětské opatrovny, Počátky ponocenské služby a obecní policie v Kosmonosích v 2. polovině 19. století, Život Josefa Macha, Dva nově nalezené dokumenty vztahující se k osobě M. Jiřího Kezelia Bydžovského, Ohlas revoluce 1848 v Mnichově Hradišti, Na věčnou paměť - nemovité připomínky obětí dvou světových válek v okrese Mladá Boleslav VIII., Soupis kronik okresu Mladá Boleslav, Dějiny obnoveného sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, Malá vzpomínka na rakouský pěší pluk č. 36 a jeho účast ve válce roku 1866, Jaroslav Kovář - 100. výročí narození.

kol. autorů, Boleslavica ´18

Cena 160,-Kč

Sborník příspěvků z dějin Mladoboleslavska. Z obsahu: Nálezy jednotlivých mincí ze švédského vojenského tábora u Staré Boleslavi, Josef Weyrauch - zahradník Jana Eduarda, rytíře z Neuberku, Povýšení obce Kosmonos na městys roku 1868, Lesní železnice v Rečkově, Druhý život Josefa pekaře na mladoboleslavském gymnáziu, Pověsti o drábech jako příklad typu loupežných pověstí, Berní rula Mladé Boleslavi a jejího panství z roku 1654, Na věčnou paměť - nemovité připomínky obětí dvou světových válek v okrese Mladá Boleslav VII., Lovci mamutů - 140 let od narození Eduarda Štorcha, Diplomat Ferdinand Veverka.

kol. autorů, Boleslavica ´17

Cena 150,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Nález denáru uherského krále Štěpána I. z katastru obce Brodce nad Jizerou, Mladoboleslavské komendy johanitského řádu ve středověku, Příběh kostela sv. Víta a dvoru Podhrádí v Mladé Boleslavi na Podolci, Rozdělení selských gruntů v Kosmonosích ve 2. polovině 17. století, Mladoboleslavská porodní bába Alžběta Schilleová, Z Dobrovice do amerického Chicaga a zpět, Rodina Poláčkova a Mnichovohradišťská lučební továrna, Josef Maštálko a Výstava českého severu roku 1927, Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje proti totalitě v okrese Mladá Boleslav VI.

kol. autorů, Boleslavica ´16

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: PhDr. Karel Herčík osmdesátiletý, Ave, kolego Nález pražských grošů a parvů Václava II. na katastru obce Sýčina u Mladé Boleslavi, Nález středověkých mincí na Zvířeticích, Nález mincí z počátku třicetileté války na katastru obce Písková Lhota u Mladé Boleslavi, "Ve službách Thálie". Historie Spolku divadelních ochotníků v Kosmonosích od 1. pol. 19. století do roku 1870, Požár Mladé Boleslavi 28. května 1859, Prusko-rakouská válka v Mnichově Hradišti, Příběh pomníku "Matce Tyršově" v Dolním Slivně, Zkáza Mladé Boleslavi 3. února 1999 (v "Románě živlů a hrůz" z roku 1922), Památník četnické stanice Bakov nad Jizerou (1849-1946), Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje proti totalitě v okrese Mladá Boleslav, Představení repliky legionářského ešalonu v Mladé Boleslavi

kol. autorů, Boleslavica ´15

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Dvakrát objevený poklad mincí z třicetileté války, O plavení dřeva na Jizeře v 16. století, Nejstarší mladoboleslavské uliční názvy, Lékárník Václav J. Sekera (1815–1875), 160 let od založení lesnické školy v Bělé pod Bezdězem (1855–1904) a v Zákupech (1904–1940), přeložené roku 1945 do Trutnova, K výročí prof. Zdeňka Kampera, Kosmonosy ve stínu hákového kříže 1939–1945, 145 let vlečky do cukrovaru Dobrovice, Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje proti totalitě v okrese Mladá Boleslav IV.

kol. autorů, Boleslavica ´14

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Nález bronzového hrotu kopí u Pískové Lhoty, okr. Mladá Boleslav, Časopis Žena, Město Luis Tuček – ve službách mladoboleslavské automobilky a protirakouského odboje, Požár zámku v Bělé pod Bezdězem v roce 1929, Naše lubuški w Jablkynicach. Pobyty lužickosrbských dětí v Jabkenicích v letech, Podbezdězí v literární tvorbě Karla Sellnera, Radouč – historie jeho využívání a ochrany přírody, Vzpomínky Barbory Hoblové na I. světovou válku, Nález souboru památek ve věži zámku v Bělé pod Bezdězem, Na věčnou pamět. Nemovité připomínky tří odbojů v okrese Mladá Boleslav III.

kol. autorů, Boleslavica ´13

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Nález pokladu ze třicetileté války na katastru obce Bukovno u Mladé Boleslavi, Majetkové poměry členů boleslavského sboru jednoty bratrské na počátku 17. století, Rekatolizace na panství Dobrovice – Loučeň v druhé polovině 17. a v první polovině 18. století. Rekatolizační praxe v lokální perspektivě, Svobodná obec řemeslnická, Deníky Václava Františka Rudolfa, K osobnosti malíře Bedřicha Ženíška, Několik poznámek k sociální struktuře mnichovohradišťských ochotníků v letech 1833 – 1918, Mladá Boleslav 9. května 1945. Bombardování podle dokumentů Rudé armády, Jednota bratrská ve správě města Mladá Boleslav na počátku 17. století, Botanický výzkum a ochrana Spisovatelka Anuše Mittenhubrová. Vlastní životopis, Na věčnou pamět. Nemovité připomínky tří odbojů v okrese Mladá Boleslav II.

kol. autorů, Boleslavica ´12

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Antropomorfní ucho řivnáčské kultury z Klamorny, k.ú. Dneboh, Hlavní oltářní obraz farního kostela Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem, „Kosmonoské srdce“Heřmana Jakuba Černína – zpráva o viscerální schránce barokního šlechtice, Nález souboru stříbrných mincí a židovského pečetidla z počátku 18. století na katastru Čejetic u Mladé Boleslavi, Fotoatelier Böger v Mladé Boleslavi, Historie prvního mladobo-leslavského biografu, Milada Paulová a zapomenuté místo paměti, Německá okupace Hlínoviště v roce 1938, Veřejný Květen 1945 v Mladé Boleslavi, Muzeum v Mladé Boleslavi po roce 1989, „O ty duby v tom lese Chlumě“ – Spory o majetek tzv. rožmberského záduší na počátku 17. století, Čtvrť svaté pole v Kosmonosích v letech 1768 – 1797.

Pavel Sosnovec, Baroko v Pojizeří

Cena 20,-Kč

Průvodce k dlouhodobé výstavě - co je baroko, baroko na Mladoboleslavsku, barokní zbožnost, architektura, výtvarné umění, rod Jelínků, hudba.

Libor Šteffek, Kamil Lhoták

Cena 100,-Kč

Katalog obrazů, kreseb a grafik vydalo mladoboleslavské muzeum při příležitosti výstavy děl předního českého malíře a ilustrátora.

Karel Sklenář, Život a dílo archeologa romantika

Cena 250,-Kč

Monografická publikace předního českého archeologa Karla Sklenáře věnovaná životu a dílu Václava Krolmuse, vlasteneckému knězi a rodákovi z Březinky. Karel Sklenář ve svém díle přibližuje nejen peripetie osobního života V. Krolmuse, ale svoji pozornost zaměřuje především na roli, kterou hrál v počátcích českých humanitních věd. Autor jedinečným způsobem prezentuje dobu, kdy byly učiněny první významné archeologické objevy a kdy byly zakládány první sbírky dokladů o naší národní minulosti.

Luděk Beneš, Osobnosti Mladoboleslavska

Cena 240,-Kč

Publikace zahrnuje abecedně řazené životopisné medailony téměř devíti set již nežijících osobnosti ze všech oborů lidské činnosti.

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracování

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání.

Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Zásady platí pro společnost:
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

Staroměstské náměstí – Hrad 1
Tel.: +420 326 325 616
info@muzeummb.cz

Muzeum Mladoboleslavska, p. o. stanovilo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.
a) Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
b) Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti
c) V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu jakékoliv spolupráce nebo komunikace s Muzeem Mladoboleslavska, p. o., případně během prohlížení našich webových stránek, případně při poptávání či využívání našich služeb a naší nabídky, rozdělujeme do dvou skupin:
I.1.Anonymizované
II.2.Neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti.

Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo a datum narození, telefonní kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, státní příslušnost, čísla dokladů, marketingové fotodokumentace, kamerové záznamy potřebné k ochraně zdraví a majetku, údaje jejichž zpracování nám ukládá zákon, poučení zaměstnanců, kopie dalších osobních dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci dle souladu s dodržováním ochrany osobních údajů. Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům, zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu, která je nezbytně potřebná pro účely, za kterými byly údaje shromážděny.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran:
V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.

Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit:

a) Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adrese info@muzeummb.cz  či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
b) Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
c) Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním Vašeho nesouhlasu na e-mail:  info@muzeummb.cz.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 24. 5. 2018