Muzeum Mladoboleslavska

kol. autorů, Pověstné báchorky Mnichovohradišťska

Cena 35,-Kč

Publikace dokumentuje památky ústní lidové epické tradice, tj. pověsti a pověstné příběhy, které se uchovaly v ústní tradici, dobových záznamech či v odborné literatuře.

kol. autorů, Pověstné báchorky z Mladé Boleslavi

Cena 35,-Kč

Publikace dokumentuje památky ústní lidové epické tradice, tj. pověsti a pověstné příběhy, které se uchovaly v ústní tradici, dobových záznamech či v odborné literatuře.

Četnické historky

Cena 90,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenným výstavám probíhajícím v Muzeu Mladoboleslavska představuje reálné kriminální kauzy z Mladoboleslavska, Bělska a Benátecka, které ve 20. a 30. letech 20. století řešilo místní četnictvo.

Sylva Městecká, Jak šel čas Jaselskou ulicí

Cena 120,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenné fotografické výstavě, která je věnovaná proměnám Jaselské ulice od 90. let 19. století do 90. let 20. století.

Filip Krásný, Chlum v dávnověku

Cena 90,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, která se konala v Muzeu Mladoboleslavska v létě 2018. Výstava představila archeologické nálezy a objevy z hřebene přírodního parku Chlum a také unikátní trojrozměrnou rekonstrukci hradiště na Švédských šancích.

Václav František Rudolf, Staré obrázky boleslavské

Cena 300,-Kč

Nové vydání čtivé knihy mladoboleslavského rodáka V. Fr. Rudolfa o životě v Mladé Boleslavi v 50. a 60. letech 19. století. Kapitoly původního textu popisující nejen samotné město, ale také vzhled tehdejší domácnosti, místní hospůdky, rázovité postavičky, řemeslníky, školy, zábavy apod. jsou doplněny vysvětlujícími poznámkami k dobovým výrazům a již neznámým pomístním názvům. Kniha je opatřena obrazovou přílohou a dobovým plánem města.

kol. autorů, Mladoboleslavsko a vznik Československa

Cena 130,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě připomínající sté výročí vzniku republiky a roli legionářů. Publikace byla vydána ve spolupráci s Československou obcí legionářskou - Jednotou Mladá Boleslav a Státním okresním archivem Mladá Boleslav.

kol. autorů, Srpnové dny 1968 v Mladé Boleslavi

Cena 30,-Kč

Publikace vzniklá jako výsledek studentského projektu, jehož cílem bylo shromáždit vzpomínky pamětníků na srpen 1968.

Sylva Městecká, Obrázky z Mladé Boleslavi - Staré město

Cena 120,-Kč

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě obsahuje všechny výstavní panely, které jsou obrazovým průvodcem po první mladoboleslavské městské čtvrti - Starém městě - ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.

Sylva Městecká, Obrázky z Mladé Boleslavi - Pták

Cena 120,-Kč

Podoby čtvrté mladoboleslavské čtvrti na snímcích z 2. poloviny 19. a z počátku 20. století. Doprovodná publikace k uskutečněné výstavě.

Náčrtník J. E. Konopase

Cena 499,-Kč

Drobná knížka obsahuje výběr z kreseb sudoměřského písmáka Jana Evangelisty Konopase, na nichž zachytil známé hrady a zámky nejen z okolí Mladé Boleslavi.

kol. autorů, Boleslavica ´17

Cena 150,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Nález denáru uherského krále Štěpána I. z katastru obce Brodce nad Jizerou, Mladoboleslavské komendy johanitského řádu ve středověku, Příběh kostela sv. Víta a dvoru Podhrádí v Mladé Boleslavi na Podolci, Rozdělení selských gruntů v Kosmonosích ve 2. polovině 17. století, Mladoboleslavská porodní bába Alžběta Schilleová, Z Dobrovice do amerického Chicaga a zpět, Rodina Poláčkova a Mnichovohradišťská lučební továrna, Josef Maštálko a Výstava českého severu roku 1927, Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje proti totalitě v okrese Mladá Boleslav Vi.

kol. autorů, Boleslavica ´16

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: PhDr. Karel Herčík osmdesátiletý, Ave, kolego Nález pražských grošů a parvů Václava II. na katastru obce Sýčina u Mladé Boleslavi, Nález středověkých mincí na Zvířeticích, Nález mincí z počátku třicetileté války na katastru obce Písková Lhota u Mladé Boleslavi, "Ve službách Thálie". Historie Spolku divadelních ochotníků v Kosmonosích od 1. pol. 19. století do roku 1870, Požár Mladé Boleslavi 28. května 1859, Prusko-rakouská válka v Mnichově Hradišti, Příběh pomníku "Matce Tyršově" v Dolním Slivně, Zkáza Mladé Boleslavi 3. února 1999 (v "Románě živlů a hrůz" z roku 1922), Památník četnické stanice Bakov nad Jizerou (1849-1946), Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje proti totalitě v okrese Mladá Boleslav, Představení repliky legionářského ešalonu v Mladé Boleslavi

kol. autorů, Boleslavica ´15

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Dvakrát objevený poklad mincí z třicetileté války, O plavení dřeva na Jizeře v 16. století, Nejstarší mladoboleslavské uliční názvy, Lékárník Václav J. Sekera (1815–1875), 160 let od založení lesnické školy v Bělé pod Bezdězem (1855–1904) a v Zákupech (1904–1940), přeložené roku 1945 do Trutnova, K výročí prof. Zdeňka Kampera, Kosmonosy ve stínu hákového kříže 1939–1945, 145 let vlečky do cukrovaru Dobrovice, Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje proti totalitě v okrese Mladá Boleslav IV.

kol. autorů, Boleslavica ´14

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Nález bronzového hrotu kopí u Pískové Lhoty, okr. Mladá Boleslav, Časopis Žena, Město Luis Tuček – ve službách mladoboleslavské automobilky a protirakouského odboje, Požár zámku v Bělé pod Bezdězem v roce 1929, Naše lubuški w Jablkynicach. Pobyty lužickosrbských dětí v Jabkenicích v letech, Podbezdězí v literární tvorbě Karla Sellnera, Radouč – historie jeho využívání a ochrany přírody, Vzpomínky Barbory Hoblové na I. světovou válku, Nález souboru památek ve věži zámku v Bělé pod Bezdězem, Na věčnou pamět. Nemovité připomínky tří odbojů v okrese Mladá Boleslav III.

kol. autorů, Boleslavica ´13

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Nález pokladu ze třicetileté války na katastru obce Bukovno u Mladé Boleslavi, Majetkové poměry členů boleslavského sboru jednoty bratrské na počátku 17. století, Rekatolizace na panství Dobrovice – Loučeň v druhé polovině 17. a v první polovině 18. století. Rekatolizační praxe v lokální perspektivě, Svobodná obec řemeslnická, Deníky Václava Františka Rudolfa, K osobnosti malíře Bedřicha Ženíška, Několik poznámek k sociální struktuře mnichovohradišťských ochotníků v letech 1833 – 1918, Mladá Boleslav 9. května 1945. Bombardování podle dokumentů Rudé armády, Jednota bratrská ve správě města Mladá Boleslav na počátku 17. století, Botanický výzkum a ochrana Spisovatelka Anuše Mittenhubrová. Vlastní životopis, Na věčnou pamět. Nemovité připomínky tří odbojů v okrese Mladá Boleslav II.

kol. autorů, Boleslavica ´12

Cena 100,-Kč

Sborník obsahuje studie a články vážící se k historii Mladoboleslavska. Z obsahu: Antropomorfní ucho řivnáčské kultury z Klamorny, k.ú. Dneboh, Hlavní oltářní obraz farního kostela Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem, „Kosmonoské srdce“Heřmana Jakuba Černína – zpráva o viscerální schránce barokního šlechtice, Nález souboru stříbrných mincí a židovského pečetidla z počátku 18. století na katastru Čejetic u Mladé Boleslavi, Fotoatelier Böger v Mladé Boleslavi, Historie prvního mladobo-leslavského biografu, Milada Paulová a zapomenuté místo paměti, Německá okupace Hlínoviště v roce 1938, Veřejný Květen 1945 v Mladé Boleslavi, Muzeum v Mladé Boleslavi po roce 1989, „O ty duby v tom lese Chlumě“ – Spory o majetek tzv. rožmberského záduší na počátku 17. století, Čtvrť svaté pole v Kosmonosích v letech 1768 – 1797.

kol. autorů, Klaudián

Cena 420,-Kč

Publikace ukazuje v několika statích pohledy na různé oblasti činnosti Mikuláše Klaudiána, na jeho osobnost a význam v různých souvislostech. Do našeho povědomí se Klaudián zapsal především jako autor první mapy Čech, ale sám sebe považoval především za lékaře. Byl členem Jednoty bratrské a pro formující se bratrskou církev vykonal mnohé, především při vydávání a tištění pro Jednotu důležitých děl.

Klaudiánova mapa Čech

Cena 320,-Kč

Zatím nejkvalitnější reprint Klaudiánovy mapy Čech, který vydalo Biskupství litoměřické.

Pavel Sosnovec, Baroko v Pojizeří

Cena 20,-Kč

Průvodce k dlouhodobé výstavě - co je baroko, baroko na Mladoboleslavsku, barokní zbožnost, architektura, výtvarné umění, rod Jelínků, hudba.

Libor Šteffek, Kamil Lhoták

Cena 100,-Kč

Katalog obrazů, kreseb a grafik vydalo mladoboleslavské muzeum při příležitosti výstavy děl předního českého malíře a ilustrátora.

Karel Sklenář, Život a dílo archeologa romantika

Cena 250,-Kč

Monografická publikace předního českého archeologa Karla Sklenáře věnovaná životu a dílu Václava Krolmuse, vlasteneckému knězi a rodákovi z Březinky. Karel Sklenář ve svém díle přibližuje nejen peripetie osobního života V. Krolmuse, ale svoji pozornost zaměřuje především na roli, kterou hrál v počátcích českých humanitních věd. Autor jedinečným způsobem prezentuje dobu, kdy byly učiněny první významné archeologické objevy a kdy byly zakládány první sbírky dokladů o naší národní minulosti.

Luděk Beneš, Osobnosti Mladoboleslavska

Cena 240,-Kč

Publikace zahrnuje abecedně řazené životopisné medailony téměř devíti set již nežijících osobnosti ze všech oborů lidské činnosti.