Muzeum Mladoboleslavska

EXPOZICE

MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD

Stálé expozice na mladoboleslavském hradě jsou věnovány různým tématům z regionální historie. Expozice Venkov v proměnách času představuje historický a kulturní vývoj Mladoboleslavska od konce 18. do počátku 20. století. V expozici můžete například nahlédnout do interiéru venkovského stavení nebo hostince, přiblíží se Vám zde svět dětské i dospělé zábavy a seznámíte se i s řadou řemesel typických nejen pro venkov, ale i pro města a městečka regionu. Ke stálé nabídce na boleslavském hradě patří také dlouhodobá výstava věnovaná barokní řezbářské dílně rodiny Jelínků z Kosmonos. Virtuální prohlídka výstavy Barokní dílna rodu Jelínků

V současné době připravujeme na mladoboleslavském hradě zcela novou expozici s pracovním názvem Hrad, krajina a lidé. Cílem je vytvořit zde moderní prezentaci, která dokáže zároveň vzdělávat, informovat a pobavit. Návštěvníci by zde měli mít možnost zasahovat do dějů, dotýkat se předmětů, ovládat je a komunikovat s nimi. V nové expozici tak chceme pracovat nejen s klasickými statickými prostředky (exponáty ve vitríně, grafikou, texty, projekcí bez interakce), ale i s audio vizuálními technologiemi, interaktivními 3D modely, zvukovými a světelnými efekty.
Úvodní část plánované nové expozice by měla být věnována historii hradu od založení původního hradiště v 10. století, přes jeho největší přestavbu z let 1752 – 1753, po obnovu v 19. století až do dnešních dnů. V návazné části bychom rádi představili přelomové politické události regionu, a to opět především  v návaznosti na mladoboleslavský hrad. Obsahově nejbohatší část expozice by měla být věnována informacím vztahujícím se k proměnám běžného života, nakládání s energiemi a surovinami ve vazbě na život na hradě a jeho praktické fungování.

MUZEUM PODBEZDĚZÍ

Stálá expozice s názvem Podbezdězí v proměnách času se nachází v reprezentativních prostorách bělského zámku. Expozice představuje historické, kulturní a přírodní zajímavosti regionu Bělska a Podbezdězí. Navazuje na ni výstava Příroda Podbezdězí, která návštěvníky seznámí s přírodními rezervacemi regionu.
V muzeu je dlouhodobě vystaven také originál gotické piety zhotovené kolem roku 1400 pro bělský kostel Povýšení sv. Kříže. Pieta je jediným uměleckým dílem dochovaným z původního středověkého vybavení kostela.
Cenným exponátem je i samotný expoziční prostor bělského muzea, který ve třech sálech zdobí renesanční malované záklopové stropy.
Virtuální prohlídka muzea

MUZEUM BENÁTECKA

Stálé expozice Benáteckého muzea jsou věnovány historickému vývoji regionu, přírodě a významným zdejším osobnostem. Můžete zde navštívit expozici Příroda Benátecka, Pravěká a středověká astronomie a dále expozice Páni z Dražic, Tycho Brahe a Benátky, Jan z Werthu – generál třicetileté války, Pamětní síň rodiny Bendů a Pamětní síň Bedřicha Smetany. Virtuální prohlídka muzea

FARA DOLNÍ KRUPÁ

Roubená fara v Dolní Krupé, postavená v roce 1785, nabízí unikátně zachované interiéry, které jsme doplnili mobiliářem tak, aby byly ukázkou bydlení venkovského faráře v první třetině 20. století. Expozice je doplněna výstavou o zaniklých obcích okolí Ralska.

Virtuální prohlídka fary

LETECKÉ MUZEUM

Expozice muzea jsou věnovány historii letectví. Sbírka muzea obsahuje více jak 25 letadel – originálů i replik z období od pionýrských dob letectví až po současnost. K hlavním lákadlům expozice patří bezesporu létající replika letadla Metoděje Vlacha, konstruktéra a aviatika, který v Mladé Boleslavi postavil v roce 1912 první české letadlo poháněné automobilovým motorem a sám na něm vzlétl. V muzeu najdete také slavný Polikarpov Po-2, ruský létající originál z roku 1937.

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracování

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání.

Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Zásady platí pro společnost:
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

Staroměstské náměstí – Hrad 1
Tel.: +420 326 325 616
info@muzeummb.cz

Muzeum Mladoboleslavska, p. o. stanovilo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.
a) Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
b) Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti
c) V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu jakékoliv spolupráce nebo komunikace s Muzeem Mladoboleslavska, p. o., případně během prohlížení našich webových stránek, případně při poptávání či využívání našich služeb a naší nabídky, rozdělujeme do dvou skupin:
I.1.Anonymizované
II.2.Neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti.

Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo a datum narození, telefonní kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, státní příslušnost, čísla dokladů, marketingové fotodokumentace, kamerové záznamy potřebné k ochraně zdraví a majetku, údaje jejichž zpracování nám ukládá zákon, poučení zaměstnanců, kopie dalších osobních dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci dle souladu s dodržováním ochrany osobních údajů. Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům, zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu, která je nezbytně potřebná pro účely, za kterými byly údaje shromážděny.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran:
V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.

Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit:

a) Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adrese info@muzeummb.cz  či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
b) Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
c) Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním Vašeho nesouhlasu na e-mail:  info@muzeummb.cz.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 24. 5. 2018